Privacyverklaring

We leven in tijden dat er steeds meer data beschikbaar komt over en van personen. Dat kan op gespannen voet komen te staan met hun recht op privacy. Daarom zijn de regels rond privacy aangescherpt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de rechten van burgers op hun privacy. En organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 aan kunnen tonen dat zij op een juiste manier omgaan met persoonsgegevens. Als dat niet het geval is kunnen strenge boetes worden opgelegd.

Uitgangspunten

DriveRepeat spant zich in om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens van leerlingen. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de AVG. Onze uitgangspunten zijn daarbij in vogelvlucht de volgende:

Rechtmatigheid

We verwerken alleen persoonsgegevens van leerlingen tijdens hun opleiding.

Doelbinding

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan ten dienste van DriveRepeat. We kijken daarbij altijd naar het belang van de betrokkene en het eventuele risico dat hij of zij loopt.

Dataminimalisatie

We slaan niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk voor het uitvoeren van onze taak.

Accuraat

We houden de persoonsgegevens juist en actueel. Deze kunnen ook worden ingezien en gewijzigd door de betrokkene, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat.

Veiligheid

We zorgen voor passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Door aan de voorkant al securitymaatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn.

Transparantie

We geven inzicht in onze gegevensverwerkingen. We zijn open over datalekken mochten die zich onverhoopt voordoen en over de stappen die we nemen om ze te voorkomen.

Periode van dataopslag 

Persoonsgegevens slaan we niet langer op dan strikt noodzakelijk.

Aansprakelijkheid

We maken voor iedereen zichtbaar dat we ons houden aan bovenstaande principes. We zijn zorgvuldig en terughoudend als het gaat om de verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Zo werken we aan elke dag aan een privacybewust DriveRepeat.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

DriveRepeat moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018. DriveRepeat formuleert zelfstandig zijn privacybeleid en voert deze zelfstandig uit.